საერთაშორისო კონფერენცია „ლექსიკოგრაფია 21-ე საუკუნეში“ 2022 წელს დააარსეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა  და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა  კონფერენციის ორგანიზატორია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექსიკოგრაფიისა და ენობრივი ტექნოლოგიების ცენტრი.  კონფერენცია გაიმართება ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ მონაცვლეობით, ილიას უნივერსიტეტსა და ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.

კონფერენციის მიზანია საქართველოში შექმნას ფორუმი თანამედროვე ლექსიკოგრაფიის საკითხებზე სამსჯელოდ. ლექსიკოგრაფიამ, მისი მრავალსაუკუნოვანი არსებობის მანძილზე დიდი ევოლუცია განიცადა.  იგი მუდამ ფეხდაფეხ მიჰყვებოდა და მიჰყვება ენათმეცნიერებისა თუ სხვა მომიჯნავე დარგების მიღწევებს, რომლებიც საფუძვლად ედებოდა ახალ თეორიებს, მეთოდებსა თუ მიდგომებს. მაგრამ ციფრულმა ეპოქამ ყველაზე დიდი გამოწვევების წინაშე დააყენა ლექსიკოგრაფია და იგი თანამედროვეობის ერთ-ერთ ყველაზე დინამიკურ და სწრაფად განვითარებად დარგად აქცია. ბეჭდურმა ლექსიკონებმა გზა დაუთმეს ელექტრონულ და ონლაინლექსიკონებს, რამაც თანდათან მოითხოვა მრავალი თეორიული და პრაქტიკული საკითხის გადააზრება. სწრაფი პროგრესი ენობრივი ტექნოლოგიებისა და ხელოვნური ინტელექტის სფეროში და უფრო სრულყოფილი და დახვეწილი აპლიკაციების შექმნის მოთხოვნა აიძულებს ლექსიკოგრაფებს წინ გაიხედონ და განსაზღვრონ ლექსიკოგრაფიისა და ლექსიკოგრაფების ადგილი ამ ახალი რეალობის გათვალისწინებით.

კონფერენციაზე განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა ახალგაზრდა მკვლევრების მონაწილეობას. კონფერენციას ექნება საგანგებო სექციები მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის. 

პირველი კონფერენცია გაიმართება 2023 წლის 10-12 ნოემბერს ქ. თბილისში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში.

კონფერენციის წამყვანი თემატიკაა: „ლექსიკოგრაფია ტრადიციული მეთოდებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების სინთეზის გზით“.

კონფერენციაში მონაწილეობისთვის შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ აქ

გთხოვთ თქვენი მოხსენების თეზისი ვორდის ფაილისა და პედეეფ-ფაილის სახით ატვირთოთ აქ.